สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

     
     
 
 
  ประวัติความเป็นมา :

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จัดตั้งขึ้นจากการยกฐานะสภาตำบลหนองเรือ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  13  หมู่บ้าน ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนนเจริญกิจ  ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

๑.นายเลื่อน   เคนพรม        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔  (ประธานกรรมการบริหาร)

๒.นายบุญมี   ป้อมสุวรรณ   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗  (ประธานกรรมการบริหาร)

๓.นายรัตนะ  กิจใบ            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘        นายก อบต.

๔.นายรัตนะ  กิจใบ            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒        นายก อบต.

๕.นางอมรพันธ์  มูลแก้ว     ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖         นายก อบต.

๖.นายสำอางค์  ทำวิสา       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน         นายก อบต.

 

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

๑.นางสาวสมพร    ศิริสุริยเดช       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒  

๒.นางสุกัญญา       จิตสงบ            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙

๓.นายสันติ          คำภิบาล           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน

 

  ตราสัญลักษณ์ อบต.หนองเรือ :
 

 

 

 
 
 
     
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.  
    © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย  Dungbhumi Co.,Ltd.